Les accions

Relació dels fets més significatius de constitució i desplegament del Pacte, així com de les principals mesures dirigides a les persones i a les empreses: