Avaluació i Seguiment

Nivell d’implantació de les mesures impulsades i resultats de les mateixes: